Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
grįš grš vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
grįždamas grždamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
grįžęs gržęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
grįžo gržo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
grįžta gržta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
grįžti gržti vksm.,bendr.
grįžus gržus vksm.,pad. būt. k. l.
grybų grỹbų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
grynai gryna prv.,
grynas grýnas 3 bdv.,vyr. g. vns. vard.
groja grója vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
grojo grójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
groti gróti vksm.,bendr.
grotų grõtų 2 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
grožinės grõžinės 1 bdv.,mot. g. vns. kilm.
grožis grõžis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
grubiai grubia prv.,
grūdus grdus 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
gruodį grúodį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
grupes grupès 2 dkt.,mot. g. dgs. gal.
gudriai gudria prv.,
gulėjo guljo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
gulėti gulti vksm.,bendr.
guli gùli vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
hipotezė hipotèzė 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
humoro hùmoro 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
idealą ideãlą 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
idealiai idealia prv.,
idealus idealùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
idėja idja 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
ieškant eškant vksm.,pad. es. l.
ieško eško vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
ieškodamas ieškódamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
ieškojo ieškójo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
ieškoti ieškóti vksm.,bendr.
ignoruoti ignorúoti vksm.,bendr.
iki šiol iki šiõl prv.,
iki tol iki tõl prv.,
iki ki prl., jng., prv.,
iki ik prl., jng., prv.,
ilgaamžis ilgaažis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
ilgai ilga prv.,
ilgainiui ilganiui prv.,
ilgainiui lgainiui prv.,
ilgalaikis ilgalakis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
ilgaplaukiai ilgaplaũkiai 2 bdv.,vyr. g. dgs. vard.
ilgesį igesį 3b dkt.,vyr. g. vns. gal.
ilgesys ilgesỹs 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
ilgis igis 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
ilgus lgus 3 bdv.,vyr. g. dgs. gal.
ilsėtis ilstis vksm.,bendr. sngr.
ima ma vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
importo impòrto 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
importuoti importúoti vksm.,bendr.
ims is vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
imti iti vksm.,bendr.
imtis itis vksm.,bendr. sngr.
imtų itų vksm.,tar. n. vns. III asm.
individas indivdas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
individualus individualùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
indų iñdų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
informacija informãcija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
informatikos informãtikos 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
informuoti informúoti vksm.,bendr.
inkstų nkstų 1 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
instrumentas instrumeñtas 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
inteligentų inteligeñtų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
intensyviai intensyvia prv.,
interesus interesùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
interpretacija interpretãcija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
inžinierius inžiniẽrius 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
ir i jng., dll.,
ironija irònija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
istorija istòrija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
istorinis istòrinis 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
istoriškai istòriškai prv.,
iš anksto iš añksto prv.,
iš dalies iš daliẽs prv.,
iš paskos iš paskõs prv.,
iš pradžių iš pradži prv.,
iš tiesų iš ties prv.,
iš tikro iš tkro prv.,
iš tikrųjų iš tikrjų prv.,
iš tolo iš tólo prv.,
iš viso iš vso prv.,
š prl.,
išaiškinti išáiškinti vksm.,bendr.
išanalizuoti išanalizúoti vksm.,bendr.
išauginti išaugnti vksm.,bendr.
išbandymas išbañdymas 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
išbandyti išbandýti vksm.,bendr.
išbėgo išbgo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išbraukti išbraũkti vksm.,bendr.
išdavė šdavė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išdėstė išdstė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išdėstymo išdstymo 1 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
išdėstyti išdstyti vksm.,bendr.
išdidžiai išdidžia prv.,
išdrįso išdrso vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
išduoda išdúoda vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.