Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
laivas lavas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
landžioti lándžioti vksm.,bendr.
languota langúota 1 bdv.,mot. g. vns. vard.
langus lángus 3 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
lankė lañkė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
lankyti lankýti vksm.,bendr.
lankytojai lankýtojai 1 dkt.,vyr. g. dgs. vard.
lankosi lañkosi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. dgs. III asm.
lapkritį lãpkritį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
lapus lapùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
lauk laũk prv.,
laukan laukañ prv.,
lauke laukè prv.,
laukė láukė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
laukia láukia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
lauks laũks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
laukti láukti vksm.,bendr.
laukus laukùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
laužo láužo 3 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
lavinti lãvinti vksm.,bendr.
lėčiau lėčiaũ prv.,aukšt. l.
ledas lẽdas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
legaliai legalia prv.,
legenda legendà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
leidimus leidimùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
leidinius ledinius 3b dkt.,vyr. g. dgs. gal.
leidykla leidyklà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
leido léido vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
leidžia léidžia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
leidžiama léidžiama vksm.,dlv. neveik. r. es. l. bev. g.
leidžiasi léidžiasi vksm.,sngr. tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
leis les vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
leista léista vksm.,dlv. neveik. r. būt. l. bev. g.
leisti léisti vksm.,bendr.
leistinas léistinas 3a vksm.,dlv. reik. vyr. g. vns. vard.
lekia lẽkia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
lėkštę lkštę 4, 2 dkt.,mot. g. vns. gal.
lėktuve lėktuvè 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
lėlių lėli 4 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
lėmė lė̃mė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
lėmė lmė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
lemia lẽmia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
lemti lem̃ti vksm.,bendr.
lemti lémti vksm.,bendr.
lengva leñgva bdv.,bev. g.
lengvai lengva prv.,
lengvas leñgvas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
lengviau lengviaũ prv.,aukšt. l.
lenkia leñkia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
lenktynėse lenktỹnėse 2 dkt.,mot. g. dgs. viet.
lentos lentõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
les lès vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
lėšas lėšàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
lėšas lšas 1 dkt.,mot. g. dgs. gal.
lėtai lėta prv.,
lėtas ltas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
liaudies liáudies 1 dkt.,mot. g. vns. kilm.
liečia liẽčia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
lieka liẽka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
lieknas liẽknas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
liepą lepą 1 dkt.,mot. g. vns. gal.
liepė liẽpė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
liepia liẽpia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
liepsnos liepsnõs 4 dkt.,mot. g. vns. kilm.
lietus lietùs 3 dkt.,vyr. g. vns. vard.
lietuviškai lietùviškai prv.,
lietuviškas lietùviškas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
lietuvius lietuviùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
liežuviu liežuviù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
lig šiol lig šiõl prv.,
lig lg jng.,
ligas ligàs 4 dkt.,mot. g. dgs. gal.
ligi šiol ligi šiõl prv.,
ligi lgi prl.,
ligoninė ligóninė 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
ligonius ligónius 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
ligota ligóta 1 bdv.,mot. g. vns. vard.
liguistas ligùistas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
likęs lkęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
likimu likimù 2 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
liko lko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
liks lks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
likti lkti vksm.,bendr.
likučius likučiùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
likus lkus vksm.,pad. būt. k. l.
linija lnija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
link liñk prl.,
linkčioti lnkčioti vksm.,bendr.
linkęs liñkęs vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. vyr. g. vns. vard.
linksma linksmà 4 bdv.,mot. g. vns. vard.
linksmai linksma prv.,
linksmas liñksmas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
linkt lnkt išt,
linktelėjo lnktelėjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
linkusi liñkusi vksm.,dlv. veik. r. būt. k. l. mot. g. vns. vard.
liovėsi lióvėsi vksm.,sngr. tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
lipti lpti vksm.,bendr.
literatūra literatūrà 2 dkt.,mot. g. vns. vard.
litus litùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
liūdesio lidesio 3b dkt.,vyr. g. vns. kilm.