Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

ABCČDE/ĖFGHI/ĮYJKLMNOPRSŠTUVŽ

Tarties žodynas

Žodis Sukirčiuotas žodis Kirčiuotė Morfologiniai požymiai Garsinis failas
tinka tiñka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tinkamai tiñkamai prv.,
tinkamas tiñkamas 3b vksm.,dlv. neveik. r. es. l. vyr. g. vns. vard.
tinklus tinklùs 4 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
tipus tipùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
tiria tria vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tirti trti vksm.,bendr.
tyčia týčia prv.,
tylą tỹlą 4 dkt.,mot. g. vns. gal.
tylėjo tyljo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
tylėti tylti vksm.,bendr.
tyli tỹli vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
tyliai tỹliai prv.,
tylu tylù bdv.,bev. g.
tylus tylùs 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
tyrimus tyrimùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
tyrinėjo tyrinjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
tyrinėti tyrinti vksm.,bendr.
tyro týro 3 bdv.,vyr. g. vns. kilm.
tobulai tobula prv.,
tobulas tóbulas 3a bdv.,vyr. g. vns. vard.
tobulėti tobulti vksm.,bendr.
tobulinti tóbulinti vksm.,bendr.
todėl todl prv.,
tokias tókias 3 įv.,mot. g. dgs. gal.
tokius tókius 3 įv.,vyr. g. dgs. gal.
toks pat toks pàt įv.,vyr. g. vns. vard.
tol tõl prv.,
toli tol prv.,
tolį tõlį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
tolydžiai tolỹdžiai prv.,
tolydžiai tolydžia prv.,
tolyn tolỹn prv.,
tradicija tradcija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
tradiciškai tradciškai prv.,
tragedija tragèdija 1 dkt.,mot. g. vns. vard.
tragiškai trãgiškai prv.,
transportu transpòrtu 1 dkt.,vyr. g. vns. įnag.
trasoje trãsoje 2 dkt.,mot. g. vns. viet.
traukė tráukė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
traukia tráukia vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
traukinį tráukinį 3a dkt.,vyr. g. vns. gal.
traukti tráukti vksm.,bendr.
traumų tráumų 1 dkt.,mot. g. dgs. kilm.
trečdalis trẽčdalis 1 dkt.,vyr. g. vns. vard.
trečiadienį trečiãdienį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
trečias trečiàs 4 sktv.,kelint. mot. g. dgs. gal.
trejus trejùs 4 sktv.,kiek. daugin;vyr. g. dgs. gal.
treniruotis trenirúotis vksm.,bendr. sngr.
trenkė treñkė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
trijuose trijuosè sktv.,kiek. vyr. g. dgs. viet.
tris trs sktv.,kiek. vyr. g. dgs. gal.
trisdešimt trsdešimt 1 sktv.,kiek.
trise trisè prv.,
triskart trskart prv.,
triukšmas triùkšmas 4 dkt.,vyr. g. vns. vard.
trokšta trókšta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
troleibusų troleibùsų 2 dkt.,vyr. g. dgs. kilm.
troško tróško vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
trukdė trùkdė vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
trukdyti trukdýti vksm.,bendr.
trukdo trùkdo vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
trukmė trukm 4 dkt.,mot. g. vns. vard.
truko trùko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
trūko trko vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
truks trùks vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
trūksta trksta vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
trūkumus trkumus 1 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
trumpai trumpa prv.,
trumpas trupas 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.
trumpiau trumpiaũ prv.,aukšt. l.
trunka truñka vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
truputėlį truputlį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
truputį trùputį 1 dkt.,vyr. g. vns. gal.
truputį trupùtį 2 dkt.,vyr. g. vns. gal.
tūkstančius tkstančius 1 sktv.,kiek. vyr. g. dgs. gal.
tuo tuõ dll., jng.,
tuoj pat tuoj pàt prv.,
tuoj tuõj prv.,
tuojau tuojaũ prv.,
tuomet tuõmet prv.,
tuomet tuomèt prv.,
tuometinis tuometnis 2 bdv.,vyr. g. vns. vard.
tuos tuõs įv.,vyr. g. dgs. gal.
turbūt turbt dll.,
turėdamas turdamas vksm.,pusd. vyr. g. vns.
turėjo turjo vksm.,tiesiog. n. būt. k. l. vns. III asm.
turės turs vksm.,tiesiog. n. būs. l. vns. III asm.
turėti turti vksm.,bendr.
turėtų turtų vksm.,tar. n. vns. III asm.
turguje tuguje 2 dkt.,vyr. g. vns. viet.
turi tur vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. II asm.
turi tùri vksm.,tiesiog. n. es. l. vns. III asm.
turinys turinỹs 3b dkt.,vyr. g. vns. vard.
tūris tris 2 dkt.,vyr. g. vns. vard.
turizmo turzmo 2 dkt.,vyr. g. vns. kilm.
turtingas turtngas 1 bdv.,vyr. g. vns. vard.
turtus turtùs 2 dkt.,vyr. g. dgs. gal.
tuščiai tuščia prv.,
tuščias tùščias 4 bdv.,vyr. g. vns. vard.