Kuriame Lietuvos ateitį

Ši svetainė sukurta įgyvendinant "Lituanistikos (baltistkos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas" projektą (Paraiškos kodas: VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006). 

Parsisiųsti lietuvišką šriftą "Palemonas"

Jeigu nematote visų simbolių, parsisiųskite lietuvišką šriftą „Palemoną". Daugiau informacijos apie šriftą rasite čia.

Pagalba

Programą sudaro trys pagrindinės dalys: 1) fonetikos ir tarties, 2) kirčiavimo skyriai ir 3) žodynas. Pirmieji du skyriai dar skaidomi į pagrindų ir įgūdžių tobulinimo poskyrius. Tokią struktūrą lėmė galimas programos vartotojas.

Pagrindų poskyriais neabejotinai naudosis kitakalbiai, besimokantys lietuvių kalbos ir jau gebantys skaityti lietuviškai, ir lietuviai moksleiviai. Šie poskyriai sudaryti lygių principu (nuo pamatinių, elementarių dalykų iki sudėtingesnių). Toks principas labai parankus ir kitakalbiams, ir moksleiviams, norintiems žinių ir įgūdžių įgyti nuosekliai. Todėl pagrindų poskyriuose, ypač pirmajame lygyje, pateikiami tik elementarūs dalykai, užduotys čia nesudėtingos, tekstai, eilėraščiai lengvai suprantami. Dėl techninių galimybių paprastai reikia rasti ir pažymėti aktualų žodį, skiemenį, garsą.

Kirčiavimo pagrindų poskyryje medžiaga pateikiama kiek kitokiu principu nei įprastuose vadovėliuose. Šios poskyrio tikslas – mokyti taisyklingos kirčio vietos nustatymo. Todėl čia nėra taisyklių ar dėsningumų, kuriais remiantis nustatoma priegaidė (jei tai neturi įtakos kirčio šokinėjimui). Dėl šios priežasties šiame poskyryje nėra žodžio galo taisyklės, neaptariamas priešdėlių, dūrinių kirčiavimas.

Įgūdžių poskyriai parengti taip, kad jais galėtų naudotis tie, kurie jau turi pagrindų (gerai mokantys lietuvių kalbą kitakalbiai, lietuviai studentai ir kt.). Jeigu kurie nors dalykai šiuose poskyriuose ne visai aiškūs, jaučiamos spragos, galima greitai peržvelgti atitinkamus pagrindų poskyrius ir pasikartoti.

Rengiant teorinę medžiagą remtasi įvairių tarties, fonetikos ir akcentologijos vadovėlių, mokomųjų knygų medžiaga, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijomis. Dėl elektroninės pateikimo formos taisykles stengtasi rašyti kuo glausčiau, vengta ilgesnių samprotavimų dėl realios vartosenos polinkių.

Garsų apibūdinimas šioje programoje remiasi artikuliacinėmis ypatybės. Tačiau jų klasifikacija fonetikos ir tarties poskyryje esančioje garsų ypatybių animuotoje medžiagoje pateikta fonologiniu principu: garsai ie, uo, c, č, dz, dž priskiriami ne prie dvigarsių, o prie balsyno (ie, uo) ir priebalsyno (c, č, dz, dž). Tuo ši dalis skiriasi nuo pagrindų poskyrių, kur laikomasi mokyklinės klasifikacijos, kuri dar gyvuoja daugelyje vadovėlių ir yra paremta garsų tarimo ypatumais (ie, uo skiriami prie dvigarsių). Animuotoje medžiagoje jau orientuojamasi į funkcines garsinių segmentų ypatybes.

Rengiant animuotą programos dalį daugiausiai remtasi Antano Pakerio vadovėliu „Lietuvių bendrinės kalbos fonetika" ir ten teikiamomis garsų tarimo schemomis bei ypatybių aprašais.

Programoje pasinaudota „Praktinio kirčiavimo treniruoklio" (autoriai S. Daniūnienė, V. Mauricaitė, V. Kavaliauskas, A. Pakerys) principais ir parengta nedidelės apimties bazė kirčiavimo pratyboms. Bazę sudaro beveik 5 tūkst. dažniausiai vartojamų bendrinių žodžių formų. Šie žodžiai rinkti iš Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centre parengto 1 mln. anotuoto „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno".

Vartotojui, norinčiam tobulinti savo kirčiavimo įgūdžius, pateikiami trys tos pačios žodžio formos kirčiavimo variantai (vienas taisyklingas, du netaisyklingi). Iš šių variantų vartotojas turi  pasirinkti vieną ir jį pažymėti.

Žodyne yra ir kirčiavimo gretybių (jos traktuojamos kaip lygiavertės). Prie kiekvieno kirčiuotino žodžio pridedama gramatinių požymių sutrumpinimų. Leksinė žodžių reikšmė paprastai aiškinama tik tada, kai vienodai rašomi žodžiai (homografai) skiriasi ir kirčiavimu, pvz.: pakláusė „paklausti", paklause „paklausyti".

Žodynas gali būti naudojamas ne tik kirčiavimo pratyboms, bet ir norint pasitikrinti dažniausių žodžių kirčiavimą ir tarimą.

Programos rengėjai bus dėkingi už Jūsų atsiliepimus, siūlymus, papildymus. Prašome rašyti a.kazlauskiene[ETA]hmf.vdu.lt arba irena.markievicz[ETA]itreegroup.eu.