Dvibalsiai

 

Lietuvių kalboje kai kada gretimi balsiai sudaro junginį – dvibalsį. Tai du balsiai, priklausantys tam pačiam skiemeniui: ai, au, ei, ui.

Palyginkite žodžius paima ir lai. Pirmajame žodyje balsiai a ir i priklauso skirtingiems skiemenims (pa-i-ma)
, todėl jie nesudaro dvibalsio (tariant jaučiama riba tarp jų). Žodyje lai-mė
, balsiai a ir i priklauso tam pačiam skiemeniui, todėl jie sudaro dvibalsį ai (tariant riba mažiau jaučiama).

Dvibalsiai tariami nevienodai, pavyzdžiui, žodžiuose kai-mas – lai-kas, lau-kas – lau-kia, vei-kė – lei-do
gerai girdime, kad skiriasi dvibalsio dalys. Jei dvibalsis yra pabrėžtame skiemenyje, jis gali būti ištariamas dvejopai: su pabrėžtuoju pirmuoju arba antruoju dėmeniu.

Tarptautiniuose žodžiuose gali pasitaikyti ir kitokių dvibalsių, pavyzdžiui, klounas, euras, boikotas
.

 

Prisiminkite! 

Lietuvių kalbos dvibalsiai ai, au, ei, ui tariami viename, bet nebūtinai pabrėžtame (kirčiuotame) skiemenyje. Tai ne vienas garsas, o dviejų garsų junginys.