Hiatas

 

Dviejų balsių sandūra vadinama hiatu. Lietuvių kalboje tai retas reiškinys, gali atsirasti tik priešdėlio ir šaknies, dviejų šaknų sandūroje ir tarptautiniuose žodžiuose. Lietuvių kalboje paprastai tariami visi gretimi balsiai, pavyzdžiui, ilgaaũsis, neapýkanta, ntdaras, paaštrjo, paausỹs, pmjo, paauglỹs; eksploatúoti, ideològija, koalcija, koeficieñtas, reabilitãcija, reagúoti, realzmas, ttras, vãkuumas, virtzas
.

Hiatas naikinamas tik tarptautiniuose žodžiuose, įterpiant j. Kai susiduria i ir kitas balsis, tarp jų tariamas j, pavyzdžiui, antibtikai, aukcnas, bilrdas, biogrãfija, dietà, čempnas, klieñtas, kolekcionúoti, kurzas, pacieñtas, pensnas, perdas, potencialùs, radtorius, serlas, specialùs
Tačiau kai kada i žymi ne balsį, o yra minkštumo ženklas. Tada j netariamas, pavyzdžiui, kompteris, porcelnas, lpsusas, jubiltas, izoltorius, polrinis, modultorius
.

Kai tarptautiniuose žodžiuose i eina po kito balsio, j gali būti netariamas, tačiau šis balsių junginys nesudaro dvibalsio ir balsiai tariami atskirai, pavyzdžiui, archazmas tarti archajzmas
arba archa-zmas
, altruzmas tarti altrujzmas
arba altru-zmas
, jėzutai tarti jėzujtai
arba jėzu-tai
.

Priebalsio j tarimas ir rašymas ne visada sutampa ir lietuviškuose žodžiuose. Lietuviškuose žodžiuose j tariamas, nors nerašomas šaknies pradžioje prieš ie, pavyzdžiui, eško, ievà, iẽšmas, paeško
.

 

Prisiminkite!

Lietuvių kalboje gretimi balsiai ne visada sudaro dvibalsį. Tada jie tariami kaip savarankiški balsiai, o tarptautiniuose žodžiuose tarp jų gali būti įterpiamas j