Mišrieji dvigarsiai

 

Lietuvių kalboje yra ir mišriųjų dvigarsių. Tai tame pačiame skiemenyje tariami balsiai a, e, i, u  su priebalsiais l, m, n, r.

Skiemuo gali būti pabrėžiamas arba ne, pavyzdžiui, jis kal-ba
mišrusis dvigarsis pabrėžtajame skiemenyje, tu kal-bi
 – nepabrėžtajame skiemenyje.

Jeigu mišrusis dvigarsis yra pabrėžtame skiemenyje, jis gali būti ištariamas dvejopai: su pabrėžtuoju pirmuoju arba antruoju dėmeniu, pavyzdžiui, žodyje kal-nas
pabrėžiamas mišriojo dvigarsio al pirmasis dėmuo, balsis a, žodyje kal-ba
– antrasis dėmuo, priebalsis l.

 

a

e

i

u

l

ar  el   il  ul

val-go, kal-ba, gal-vo-ja

kel-nės, vel-ka, skel-bi-mas

vil-na, vil-kas, pil-kų

tul-pė, gul-bė, kul-nų

m

am em  im um

lam-do, kam-pas, kam-pe

lem-pa, tem-pia, tem-piu

rim-sta, lim-pa, rim-tu

kum-štis, kum-pis, kum-piu

n

 an  en  in  un

kan-da, ban-do, ban-da

čiur-len-ti, len-da, den-giau

lai-min-gas, lin-do, lin-dau

dun-da, bun-da, nu-dun-dė-jo

r

 ar  er  ir  ur

var-na, kar-kia, kar-vu-tė

ber-žas, ver-kia, ber-že-lis

 

vir-pa, dir-žas, vir-vu-tė

kur-mis, kur, kur-pai-tė

 

Tarptautiniuose žodžiuose yra mišriųjų dvigarsių su pirmaisiais dėmenimis o, pavyzdžiui, sportas, kompiuteris
.

 

Prisiminkite!

Mišrieji dvigarsiai yra dviejų garsų junginys (balsių a, e, i, u ir priebalsių l, m, n, r), priklausantis tam pačiam, bet nebūtinai pabrėžtam (kirčiuotam) skiemeniui.