Dvigarsiai su pirmuoju dėmeniu i, u

 

Dvibalsio ui ir dvigarsių su pirmaisiais dėmenimis i, u (il, im, in, ir, ul, um, un, ur) priegaidę iš klausos nustatyti ne visiems lengva.

Taip yra dėl to, kad pirmieji šių dvigarsių dėmenys i, u tariami gerokai trumpesni nei dvigarsiai su a, e net kirčiuotame skiemenyje. Dėl tokio tarimo tvirtapradė priegaidė šiuose dvigarsiuose ir dvibalsyje žymima kairiniu kirčio ženklu (kaip ir trumpieji vienbalsiai), pavyzdžiui, zùiti, tltas, kmti, tnti, sprti, sùltys, kùmštis, skùndė, kùrti
.

Kairiniu kirčio ženklu žymima tvirtapradė priegaidė ir tarptautiniuose žodžiuose (nelietuviškos kilmės žodžiuose) vartojamuose dvibalsiuose oi, ou, mišriuosiuose dvigarsiuose ol, om, on, or, pavyzdžiui, klòunas, kòlba, kòmpasas, spòrtas
.

Paklausykite pavyzdžių su tvirtapradžiais ir tvirtagaliais dvigarsiais: jùngti – juñtamas, spnta – skliñdis, mrkčioti – mikti, mùistytis – mutas, gùrkšnis – gukti, lginti – igis, išnrti – ništi, užkmti – kišti, išvrti – pravikti, klti – kinų, lnkčioti – liñkti, grùmtis – grustas, mùrkdyti – mukti, pasilgti – paisti, nkstas – iñtakas, kùrmis – kučias, smlga – smikti, dùmti – dublas, rti – izti, šldyti – šitas, vlgyti – vikti, dùlkė – dukė, gnti – giñti, mnti – miñti
.

 

Prisiminkite!

Dvibalsio ui ir mišriųjų dvigarsių su pirmuoju dėmeniu u, i (ir tarptautiniuose žodžiuose su o) tvirtapradė priegaidė žymima kairiniu kirčio ženklu. Jų pirmasis dėmuo nepailgėja.