Priegaidės

 

 

Ilgieji kirčiuoti skiemenys tariami dvejopai. Toks tarimo skirtumas vadinamas priegaidėmis. Lietuvių kalboje yra dvi priegaidės: tvirtapradė ir tvirtagalė.

Palyginkite du sakinius: Pasidžiauk drabužius
ir Pasidžiauk mūsų pergale
. Žodį pasidžiauk rašome vienodai. Abiejuose sakiniuose pabrėžiame (kirčiuojame) tą patį skiemenį pa-si-džiauk. Tačiau tą kirčiuotą skiemenį ištariame skirtingai: pirmajame sakinyje pabrėžiame ir ilgesnį ištariame pirmąjį dvigarsio dėmenį pa-si-džiauk, o antrajame pirmojo dėmens nepailginame, šiek tiek ilgesnis yra antrasis dėmuo pa-si-džiauk. Pirmasis žodis pa-si-džiauk yra tariamas su tvirtaprade (pabrėžiame ir pailginame dvigarsio pradžią), antrasis pa-si-džiauk – su tvirtagale priegaide (šiek tiek pailginami ir pabrėžiame dvigarsio pabaigą).

Iš klausos nustatyti priegaidę ne visada lengva. Pavyzdžiui, sunku nustatyti, ar tikrai skiriasi žodžiai tokiuose sakiniuose: Skani košė verda
ir Senelė pieną košė
. Todėl kartais reikia mokytis taisyklių (ar pasitikrinti žodyne). Tačiau apie jas vėliau kalbėsime, o dabar susipažinkime, kaip žymimos priegaidės ir kaip nustatyti dvibalsių ai, au, ei ir dvigarsių al, am, an, ar, el, em, en, er priegaidę.

Tvirtapradė priegaidė dažniausiai žymima dešininiù kirčio ženklu virš skiemens centrą sudarančio vienbalsio ar dvigarsio pirmojo dėmens. Dešininiu ženklu žymimi tvirtapradžiai skiemenys, kurių centrą sudaro ilgieji balsiai, dvibalsiai ai, au, ei ir mišrieji dvigarsiai su pirmuoju dėmeniu a, e (al, am, an, ar, el, em, en, er), pavyzdžiui,  šokja, jra, brsti, ksnis, penas, úostas, láimė, léisti, kálnas, sámtis, ántis, kártis, kélmas, témsta, sénti, vérda
.

Tvirtapradžių dvigarsių ai, au, ei, al, am, an, ar, el, em, en, er pirmieji dėmenys pailgėja, todėl labai lengva išgirsti ir atskirti šių dvigarsių priegaidę.

Tvirtagaliai skiemenys visada žymimi riestiniù kirčio ženklu virš vienbalsio ar dvigarsio antrojo dėmens, pavyzdžiui, sõdas, knỹgą, gržą, ksti, sniẽgas, liniuõtė, lakas, laũkas, rekia, žvagas, kaštis, skrañdis, vagas, veka, leñtą, señka, skreñda
.

Tvirtagalių dvigarsių ai, au, ei, al, am, an, ar, el, em, en, er pirmieji dėmenys nepailgėja, šiek tiek pailgėja antrieji dėmenys, ir dėl to lengva atpažinti šių dvigarsių ir tvirtagalę priegaidę.

Palyginkite žodžių poras su skirtinga priegaide: láimė – lakas, léisti – rekia, kálnas – žvagas, sámtis – kaštis, ántis – skrañdis,  kártis – vagas, kélmas – veka, sénti – señka
.

 

Prisiminkite!

Ilgasis kirčiuotas skiemuo gali būti ištartas dvejopai: tvirtapradiškai (dažniausiai žymima dešininiu kirčio ženklu) arba tvirtagališkai (žymima riestiniu kirčio ženklu).