Prieveiksmiai su -(i)ai

 

Prieveiksmių su formantu -(i)ai kirčio vieta sutampa su pamatinio žodžio daugiskaitos naudininko kirčio vieta, pavyzdžiui, apsukrems – apsukria, laimngiems – laimngai, nevỹkusiems – nevỹkusiai, įtemptems – įtempta, baltems – balta, pigems – pigia
.

Išimtys:

  • ne skonį žymintys prieveiksmiai, padaryti iš dviskiemenių būdvardžių su galūne -us, šaknyje turinčių ilgąjį balsį ar dvigarsį, pavyzdžiui, ryškems (ryškùs) – rỹškiai, drąsems (drąsùs) – drsiai, irzlems (irzlùs) – izliai
    , daugelio skonio prieveiksmių kirčio vieta sutampa su pamatinio žodžio daugiskaitos naudininko: gardžia (plg. gardems), karčia (plg. kartems), riebia (plg. riebems), sūria (plg. sūrems), rūgščia (plg. rūgštems), saldžia (plg. saldems)
    ;
  • gretai (nors greitems), negiamai (nors neigiamems), suprañtamai (nors suprantamems), tiñkamai (nors tinkamems), neišvéngiamai (nors neišvengiamems), mrštamai (nors mirštamems), nusikal̃stamai (nors nusikalstamems), prienamai (nors prieinamems), rekiamai (nors reikiamems)
    .

Daug prieveiksmių galima kirčiuoti dvejopai: ankstývai ir ankstyva, įdomia ir įdõmiai, malonia ir malõniai, nepadoria ir nepadõriai, padoria ir padõriai, paslaugia ir paslaũgiai, patogia ir patõgiai, pavydžia ir pavỹdžiai, sąmojngai ir są́mojingai, sąmonngai ir są́moningai, sąžinngai ir są́žiningai, teisė́tai ir téisėtai, tolydžia ir tolỹdžiai 
ir kt.

 

Prisiminkite!

Daugelio prieveiksmių su -(i)ai, padarytų iš būdvardžių ir dalyvių, kirčio vieta sutampa su pamatinio žodžio daugiskaitos naudininko kirčio vieta.