Trumpieji kirčiuoti skiemenys

 

Kirčio ženklas priklauso nuo garsų, kurie sudaro kirčiuoto skiemens pagrindą.

Visi skiemenys gali būti ilgieji ir trumpieji. Tai priklauso ne nuo skiemenį sudarančių garsų kiekio, o nuo skiemens pagrindo. Palyginkite žodžius, rytas
ir ryte
. Pirmajame žodyje kirčiuojame ilgąjį skiemenį ry-, antrajame trumpąjį -te

Jeigu skiemens pagrindas yra trumpasis balsis u, i, a, e (kai kada o), toks skiemuo yra trumpasis ir, jei jis kirčiuotas, žymimas kairiniu kirčio ženklu. Pavyzdžiui, žodžiuose rasti, mesti, kilo, kuras, atomas
kirčiuotuose (pabrėžtuose) skiemenyse yra trumpieji balsiai: ra-sti, me-sti, ki-lo, ku-ras, a-to-mas. Todėl šiuos žodžius pažymėsime taip: ràsti, mèsti, klo, kùras, atòmas. Toks skiemuo vadinamas trumpuoju kirčiuotu skiemeniu.

Ilguosius skiemenis sudaro ilgieji balsiai (jie žymimi ilgosiomis balsėmis ą, ę, į, ų, ū, y, o, ė, ie, uo) ir dvibalsiai, mišrieji dvigarsiai (ai, au, ei, ui, al, am, an, ar, an, er, el, em, en, er, il, im, in, ir, ul, um, un, ur).

Būkite atidūs, nes trumpąja balse (raide) žymimi ir dvibalsių (ai, au, ei, ui) ar dvigarsių (al, am, an, ar, el, em, en, er, il, im, in, ir, ul, um, un, ur) dėmenys, bet tai jau ilgieji skiemenys. Pavyzdžiui, gerai girdite, kad žodžiuose pilti
ir pila
pabrėžiamas pirmasis skiemuo pil-ti, pi-la. Abiejuose žodžiuose rašome trumpąją balsę (raidę) i, tačiau pirmajame žodyje turime dvigarsį, o antrajame vienbalsį. Vadinasi, tik antrojo žodžio skiemuo pi- yra trumpasis.

Tas pats yra ir žodžiuose pulti, vilkas, lankas, verkti
balsėmis (raidėmis) u, i, a, e žymimi dvigarsių ul, il, an, er pirmieji dėmenys. Šie balsiai ištariami trumpai, todėl galite suklysti manydami, kad tai trumpieji kirčiuoti skiemenys. Visada reikia labai atidžiai pasižiūrėti, kaip žodis skiemenuojamas. Mūsų aptariami žodžiai skiemenuojami taip: pul-ti, vil-kas, lan-kas, ver-kti. Taigi čia turime ilguosius skiemenis, nes jų pagrindą sudaro dvigarsiai.

Lengviau atpažinsite dvigarsį, jei atkreipsite dėmesį į tai, kas eina po l, m, n, r. Jeigu toliau eina priebalsis, tada turime dvigarsį (pil-ti), jei balsis – vienbalsį (pi-la).

 

Prisiminkite!

Jeigu kirčiuoto skiemens pagrindą sudaro trumpasis balsis, jis žodynuose žymimas kairiniu kirčio ženklu.