Priešdėliniai veiksmažodžiai

 

Priešdėlinių veiksmažodžių pagrindinių ir išvestinių formų kirčiavimas nesudėtingas, vis dėlto kai kuriuos dėsningumus reikia įsidėmėti.

Veiksmažodžių su priešdėliu per- visos formos kirčiuojamos tvirtapradiškai priešdėlyje, pavyzdžiui, pérnešti, pérneša, pérnešė
.

Niekada nekirčiuojamas priešdėlis:

 • priesaginių veiksmažodžių,
 • bendračių,
 • tvirtapradžių veiksmažodžių,
 • o asmenuotės veiksmažodžių (jų esamojo laiko trečiasis asmuo turi galūnę -o).

Priešdėliai kirtį atitraukia esamojo ir (ar) būtojo kartinio laiko formose iš gretimo netvirtapradžio priešpaskutinio skiemens:

 • (i)a asmenuotės (su galūne ) veiksmažodžių būtojo kartinio laiko formose, pavyzdžiui, nùpeikė, nèplaukė
  ;
 • esamojo laiko formose, turinčiose šaknyje:
  • trumpąjį ar padėtinio ilgumo balsį, pavyzdžiui, sùveda, nèskuta, pàkasa
    (išskyrus netùri, negãli, nebetùri, nebegãli, betùri, begãli
   , bet su kitais priešdėliais atitraukia kirtį, pavyzdžiui, pturi, šgali
   );
  • dvigarsius el, em, en, er besikaitaliojančius su il, im, in, ir bei balsiu i, pavyzdžiui, àtvelka (plg. atvikti), nùkerpa (plg. nukipti), šskrenda (plg. išskrsti)
   ;
  • keli mišrieji a asmenuotės veiksmažodžiai, turintys dvigarsius al, am, an, pavyzdžiui, nùgarma, nèkalba, sùskamba
   .

Įsidėmėkite, kad esamojo laiko veiksmažodžiai su galūne -(i)a, turintys tvirtagalę šaknį be balsių kaitos, kirčio į priešdėlį neatitraukia, pavyzdžiui, neplaũkia (neplaũkti, nèplaukė).

Išvestinės priešdėlinių veiksmažodžių formos taip pat dažniausiai išlaiko pamatinės formos kirčio vietą ir priegaidę.

Priešdėlinių veiksmažodžių bendratis kirčiuojama šaknyje, išskyrus su priešdėliu per-, tai ir iš jos padarytos išvestinės formos kirtį turi kamiene (išskyrus neveikiamosios rūšies dalyvio būtąjį laiką), pavyzdžiui, nevikti – nevikdavo, neviks, neviktų, nevik, nevikdavęs, neviksiąs
 ir t. t.

Priešdėliniai neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyviai kirčiuojami dvejopai:

 • Pastoviai (pagal pirmąją kirčiuotę) kirčiuojami dalyviai, padaryti iš priesaginių bendračių, pavyzdžiui, nematýti – nematýtas, -a (plg. matýtas, -a)
  .
 • Kilnojamąjį kirtį turi dalyviai, padaryti iš nepriesaginių bendračių. Jie kirčiuojami pagal 3 kirčiuotę (jei bendratis tvirtapradė) arba 3b (jei bendraties šaknis tvirtagalė arba trumpoji). 3 kirčiuotės dalyviai kirčio į priešdėlį nenukelia, o 3b kirtį turi galūnėje arba priešdėlyje, pavyzdžiui,  neláukti – neláuktas, -à 3; apskùsti – àpskustas, -à 3bnupiẽšti – nùpieštas, -à 3b
  .

Priešdėliniai veikiamieji esamojo laiko dalyviai išlaiko veiksmažodžio pagrindinės formos (esamojo laiko) kirčio vietą ir priegaidę. Jei kirtį atitraukia esamojo laiko forma, tai ir dalyvis bus kirčiuojamas priešdėlyje, pavyzdžiui, nèkalba – nèkalbantis, -i, neskélbia – neskélbiantis, -i
.

Neveikiamosios rūšies esamojo laiko dalyviai, padaryti iš kirčio nenukeliančių esamojo laiko veiksmažodžių, kirčiuojami kaip ir atitinkami nepriešdėliniai veiksmažodžiai, pavyzdžiui, negyvẽna – negyvẽnamas, -a 1; nemýli – nemýlimas, -à 3a
.

Dalyviai, padaryti iš kirtį esamajame laike nukeliančių veiksmažodžių, kirčiuojami pagal 34b kirčiuotę, t. y. kai kurie linksniai kirčiuojami priešdėlyje, pavyzdžiui, nèveda – nèvedamas, -à 34bkasa – kasamas, -à 34b
.

Esamojo laiko padalyviai taip išlaiko pagrindinės formos kirčio vietą ir priegaidę, jei kirtį atitraukia esamojo laiko forma, tai ir padalyvis bus kirčiuojamas priešdėlyje pavyzdžiui, neskélbia – neskélbiant, àtneša – àtnešant
.

Priešdėliniai būtojo kartinio laiko padalyviai, išskyrus tuos, kurie padaryti iš veiksmažodžių su priešdėliu per-, kirčio į priešdėlį niekada nenukelia (net jei pagrindinė būtojo kartinio laiko forma kirčiuojama priešdėlyje), pavyzdžiui, išbãrus (plg. šbarė), išnẽšus (plg. šnešė)
.

 

Prisiminkite!

Kirtį į priešdėlį atitraukia per- vediniai ir kai kurie netvirtapradžiai esamojo ir būtojo kartinio laiko veiksmažodžiai.